top of page

Úrovně angličtiny

Aktualizováno: 2. 8. 2022

𝗔𝟬 (starter, beginner). Úplní začátečníci. Studenti, kteří se anglickým jazykem nikdy nezabývali a teprve začínají.


𝗔𝟭 (někde nazývaný beginner, někde elementary) Začátečníci. Studenti mají povědomí o základní anglické gramatice a frázích, ale jejich znalosti jsou spíše pasivní. Naučená slovní zásoba se většinou týká volného času nebo jejich práce. Vyjadřují se spíše heslovitě, ale dokáží reagovat na jednoduché otázky (řeknou jméno, odkud jsou, vyplní formulář, koupí jízdenku). Umí si vyměnit pozdravy, telefonní čísla, koupit si něco, popsat jednoduché činnosti. Znají barvy, části těla, oblečení, slovní zásobu týkající se rodiny atd.

Znají přítomný čas prostý a průběhový, sloveso can, místní a časové předložky, rozkazovací způsob a existenční vazbu there is/are


A2 Mírně pokročilí začátečníci (někde nazývaní elementary, někde pre-intermediate). Studenti rozumí psanému i mluvenému projevu na témata, která se jich přímo týkají. Zvládají odpovídat na jednodušší otázky a vést lehčí rozhovor o běžných rutinních záležitostech (nakupování, moje město, rodina…)

Znají budoucí čas will a going to a jednoduchý čas minulý.

Znají spojení like+ing, komparativy a superlativy (more, the most), příslovce četnosti (always, sometimes...) studenti zvládají používat tázací zájmena (where, which, what...)


B1 Středně/mírně pokročilí (intermediate). Projev studentů už je u známých témat plynulý a studenti dokáží vyjádřit i abstraktní myšlenky. Rozeznají formální a neformální jazyk. Dokáží se zapojit do hovoru a poradí si s většinou situací, které mohou v běžném životě nastat. Rozumí pointě filmu nebo článku. Studenti dokáží vyjádřit emoce, popsat události a zážitky.

Studenti zvládají tvořit věty s příslovci (slowly, quietly, well) a modálními slovesy should have, might have. Je jim znám první a druhý kondicionál. Vyjádří minulé zvyky pomocí spojení used to. Z časů dokáží využít čas předpřítomný a předminulý.


B2 Pokročilí (upper-intermediate). Studenti dokáží konverzovat i na odbornější témata. Rozlišují přízvuky a jsou schopni psát složitější texty jako např. eseje. Dokáží vést konverzaci s rodilým mluvčím, rozumí knihám a filmům v originále.

Student dokáže pracovat s důrazem ve větě, dělat návrhy a dávat rady. Vyjádří naději a lítost. Zvládá používat vztažné věty (whose, who, where), trpný rod, smíšené kondicionály, nepřímou řeč. Z časů je student obeznámen s předbudoucím, předpřítomným a předminulým, prostým i průběhovým. Studenti také pužívají složená přídavná jména (good looking, long lasting)


C1 Pokročilí (advanced). Studenti rozumí i odborným textům a vyjadřují myšlenky smysluplně a flexibilně. Mohou bez zjevných problémů pohotově reagovat a rozvádět i vedlejší témata. Dokáží číst faktické i literární texty a ocenit rozlišné styly. Student dovede spekulovat a argumentovat v diskuzích na téma aktuálních událostí, vědeckého rozvoje, businessu či financí. Smysluplně aplikuje hovorový jazyk a idiomy. Zvládá víceslovná rázová slovesa (walk out on, face up to, get away with), modální slovesa v minulém čase (could have done, should have been).


C2 Expert (proficiency). Jakékoliv živé vysílání, mluvené I psané styly, včetně idiomů a hovorových výrazů nečiní studentům potíže.


107 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page